Ceyuan Yang


PhD Student
Department of Information Engineering
The Chinese University of Hong Kong

E-mail  /  Google Scholar  /  Github

Full Publications

Temporal Pyramid Network for Action Recognition,
Ceyuan Yang*, Yinghao Xu*, Jianping Shi, Bo Dai, Bolei Zhou.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020.
[Coming soon]
Semantic Hierarchy Emerges in the Deep Generative Representations for Scene Synthesis,
Ceyuan Yang*, Yujun Shen*, Bolei Zhou.
arxiv pre-print, 2019.
[Paper][Webpage][Code]

Learning Motion Priors for Efficient Video Object Detection,
Zhengkai Jiang, Yu Liu, Ceyuan Yang, Jihao Liu, Qian Zhang, Shiming Xiang, Chunhong Pan.
arxiv pre-print, 2019.
[Paper]

Adapting Object Detectors via Selective Cross-Domain Alignment,
Xinge Zhu, Jiangmiao Pang, Ceyuan Yang, Jianping Shi, Dahua Lin.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.
[Paper][Code]

Pose Guided Human Video Generation,
Ceyuan Yang, Zhe Wang, Xinge Zhu, Chen Huang, Jianping Shi, Dahua Lin.
IEEE European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.
[Paper]

Penalizing Top Performers: Conservative Loss for Semantic Segmentation Adaptation,
Xinge Zhu, Hui Zhou, Ceyuan Yang, Jianping Shi, Dahua Lin.
IEEE European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.
[Paper]

Remote Sensing Image Scene Classification via Learning Discriminative CNNs,
Gong Cheng, Ceyuan Yang, Xiwen Yao, Lei Guo, Junwei Han.
IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing (TGRS), 2018.
[Paper][Code]